در این بخش شما می توانید ویدئو های آموزشی در زمینه دیزاین، هنر و تبلیغات رو ببینید.

باتوجه به تجربه چندین ساله گروه آموزشی آکودان در حیطه آموزش مخصوصا در زمینه های تخصصی هنر، دیزاین، تبلیغات برآن شد تا برخی از دوره های خودرا به صورت ویدئو ارائه بدهد. شما می توانید ویدئو های آموزشی در این زمینه را مشاهده و خودرا از نظرهای مختلف ارتقاء بدهید.